SENSING OY, Tietosuojaseloste / GDPR

Henkilötietolain 5.12.2018/1050 (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen Sensing Oy:n 1.9.2020 laadittu rekisteri- ja tietosuojaseloste:

1. Rekisterinpitäjä

Sensing Oy (Y-tunnus: 0433981-0)
Kaivokatu 22, 21110 Naantali
Puh. 02 4353790
sensing@sensing.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Asiakaspalvelu /
Sensing Oy (Y-tunnus: 0433981-0)
Kaivokatu 22, 21110 Naantali
Puh. 02 4353790
sensing@sensing.fi

3. Rekisterin nimi

Sensing Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yrityksen ja yritysasiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Rekisterin tietoja käytetään yrityksen omaan suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on käyttää osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja profilointiin sekä kohdentamaan markkinointitoimenpiteitä ja asiakasviestintää. Tietoja käsitellään myös uutisointiin sekä tapahtumien ja muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietoja yrityksen yritysasiakkaista.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys ja yhteystiedot.

Mikäli rekisteröity ei täytä yhteydenottolomakkeessa pyydettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn yhteydenottolomaketta eikä sitoutua sitä koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niistä on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritiedoista huolehditaan asiaankuuluvasti ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty turvatoimien avulla.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietoja kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Pääsy tallennettuihin tietoihin estetään huolellisella suojautumisella. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan. Asiakassuhde määrittyy voimassaolevien käyttöehtojen mukaisesti. Asiakassuhteen päätyttyä tietoja säilytetään voimassaolevan kirjanpitolain mukaisen ajanjakson (tällä hetkellä 6 vuoden). Tämän jälkeen tiedot poistetaan rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä asiakassuhteen päätyttyä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Potentiaalisista asiakkaista tallennetaan ainoastaan sähköpostiosoite. Tämän säilytysaika on maksimissaan puoli vuotta, ellei henkilö pyydä sähköpostin poistoa tätä aiemmin.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tallennetut tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle taholle.

Rekisteriä hoitava oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen tätä tehdyn tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.